آگهی مربوطه منقضی شده است.

آگهی استخدامی منشی آشنا به تایپ، شنبه 16مرداد ماه سال 1395
منبع: راهنمای همشهری
-
استخدام منشی خانم مسلط به تایپ و کامپیوتر

- استخدام منشی خانم ، دیپلمه آشنا به تایپ و کامپیوتر

- منشی خانم مسلط به تایپ جهت فروشگاه اینترنتی

- استخدام منشی خانم آشنا به تایپ و انگلیسی

- استخدام منشی خانم محدوده بهشتی

- استخدام منشی خانم آشنا به تایپ , با فن بیان قوی

- منشی خانم مسلط به تایپ جهت کار در موسسه حقوقی

- منشی جهت مهندسان مشاور، مسلط به تایپ