ساخت و فروش انواع تانکر

ساخت و فروش انواع تانکر

خدمات سری تراشی (تراشکاری)

خدمات سری تراشی (تراشکاری)

توليد، فروش و نصب 3D پانل

توليد، فروش و نصب 3D پانل

تولید و فروش آب مقطر(دیونایز)(آب خالص)

تولید و فروش آب مقطر(دیونایز)(آب خالص)

ماشین سازی ابداع صنعت البرز

ماشین سازی ابداع صنعت البرز

رنگ کاری قطعات پلاستیک

رنگ کاری قطعات پلاستیک

وارد کننده شیر برقی و اکیچوتر

وارد کننده شیر برقی و اکیچوتر