آگهی مربوطه منقضی شده است.

آزمایشگاه بیمارستان شهریار تهران واقع در خیابان آزادی جهت شیفت صبح خود به کاردان آزمایشگاه نیاز دارد.

تلفن: ۰۹۱۹۸۹۰۴۹۶۳- ۰۹۳۰۱۹۲۶۱۸۵

منبع : نیازمندیهای استخدامی روزنامه همشهری