آگهی مربوطه منقضی شده است.

به خدمتکار منزل خانم باتعهد ترجیحا شهرستانی با حقوق مکفی نیازمندیم 09216744787