آگهی مربوطه منقضی شده است.

به  متخصص داخلی جهت کار در یک درمانگاه واقع در استان تهران نیازمندیم.
تلفن : ۰۹۱۲۱۸۷۰۱۹۳ / ۵۵۵۴۷۶۹۸

منبع : نیازمندیهای استخدامی روزنامه همشهری - رونوشت از ایران استخدام