آگهی مربوطه منقضی شده است.

بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبان زیر که موفق به کسب حدنصاب گردیده اند، می رساند تا با دردست داشتن مدارک (اصل و کپی شناسنامه، کارت ملی و مدرک تحصیلی) جهت انجام مصاحبه به آدرس تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان نجات اللهی، نبش خیابان سپند، پلاک ۱۳۰ مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی در روز چهارشنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۴ مراجعه نمایند.


کارشناس امور اداری و رفاهی

ردیفنام نام خانوادگیمقطعرشتهدانشگاه
۱گیتی شاکریکارشناسی ارشداقتصادتهران
۲مسعود تیموریکارشناسی ارشدمدیریت اجراییتهران
۳الهام نورائی پورکارشناسی ارشدمدیریت اجراییعلم و صنعت ایران
۴محسن عینیکارشناسی ارشدمدیریت اجراییشاهرود
۵مرضیه اسماعیل زادهکارشناسی ارشدمدیریت اجراییعلامه طباطبایی
۶حسن ابراهیمیکارشناسی ارشداقتصادصنعتی شریف
۷نرگس جاویدی عبدالهزاده اولکارشناسی ارشداقتصادتهران
۸نوین هاشمیکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانیتهران


کارشناس برگزاری همایش ها

ردیفنام نام خانوادگیمقطعرشتهدانشگاه
۱فائزه قاسمیدکتراروابط بین اللملتهران
۲مهسا اسفندیاریکارشناسیعلوم سیاسیشهید بهشتی
۳علی اصغر غفوری شعارکارشناسی ارشدروابط بین اللملتهران
۴جاهد امیراصلانلوکارشناسی ارشدعلوم سیاسیتهران
۵علیرضا آقاییکارشناسی ارشدروابط بین اللملعلامه طباطبایی
۶محمدرضا رحمت خواه دربانکارشناسی ارشدعلوم سیاسیتهران
۷حسنیه ارباب فضلیکارشناسی ارشدروابط عمومیعلامه طباطبایی
۸حنانه اکبری نوریکارشناسیعلوم سیاسیتهران


کارشناس برنامه ریزی

ردیفنام نام خانوادگیمقطعرشتهدانشگاه
۱رضا امیریکارشناسی ارشدتوسعه اقتصادی و برنامه ریزیتهران
۲مریم نصرتی نیاکارشناسی ارشدمدیریت سیستم هاازاد واحد تهران جنوب
۳مهیا عسگر شهبازیکارشناسی ارشدمدیریت سیستم هاخواجه نصیر طوسی
۴کژال رشیدیکارشناسی ارشدمدیریت سیستم هاعلوم اقتصادی


روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور