آگهی مربوطه منقضی شده است.

کارشناس بازرگانی داخلی : لیسانس اقتصاد بازرگانی – حداکثر سن ۳۵ سال – حداقل ۳ سال سابقه

کارشناس تضمین کیفیت : لیسانس مهندسی صنایع – حداکثر سن ۳۵ سال – ترجیحا ساکن کرج

کارشناس برنامه ریزی : لیسانس مهندسی صنایع – ۴ سال سابقه – ترجیحا ساکن کرج

کارگر خدمات : حداکثر سن ۳۵ سال – حداقل ۳ سال سابقه

فکس: ۶۶۵۰۴۵۴۷
ایمیل:  prcorporationhr@gmail.com

منبع : روزنامه بازارکار