آگهی مربوطه منقضی شده است.

ECU , BSI , BM34 , AMPER , ABS , CNG

جدیدترین متد آموزشی درعیب یابی و تعمیرات انواع ایسیو ECU

تعمیرات انواع ایسیو بنز ینو گاز ECU , CNG

آموزش تکمیلی تمامی کنترل یونیت ها یا لکترونیکی برروی خودروها

1ـ برق خودرو و سیمکشی

2ـ الکترونیک و آشنایی کامل با قطعات الکترونیک

3ـآموزشعیبیابیونحوهتعمیراتاصولیتمامیایسیوها ECU

4 ـآشناییباسیستمایموبلایزروعملکردوخرابیهایشایع immobilizer ECU

5 ـآشناییباسیستممولتیپلکسونحوهعیبیابیوراهاندازیآن multiplex

6 ـآشناییوعیبیابیونحوهتعمیراتسیستمدوگانهسوزسیانجی CNG

7ـآموزشبادیاگونحوهعیبیابیخودروهابهطوردقیقوصحیح DIAG

8 ـآموزشتعمیراتBSI , BSM , ABS , AIRBAG , AMPER

همراهباکاملترینجزوهآموزشیبههمراهسیدیهایآموزشیفنیخودروها

ساپورتوپشتیباتیفنی

نقشهکاملودقیقتمامارتباطاتداخلیecuونقشههایالکترونیکیوالکتریکیتمامیخودروهایموجوددرایران

پشتیبانی فنی و نرمافزاری برای خودروهای آینده

کلیهآموزشهابهصورت 100% تضمینی و درکوتاهترین زمان ممکن به صورت حضوری و غیرحضوری ,جهت آشنایی با تعمیرات حرفه ای ecu و آشنایی بیشتر با سخت افزارهای مدرن تا رسیدن به توانایی کامل کارآموز به صورت عملی وتئوری برگزار میشود

برای مشاوره و ثبت نام دراین کلاسها با م اتماس بگیرید :

09309999863 ”
01132040055  اطلاعات دور ها و زمان ثبت نام
01132273678 پشتیبانی کارآموزان
01132278583 فروش تجهیزات تعمیر گاهی
(تستر ایسیو - دستگاه تست سیم کشی و شبیه ساز سنسورها – دستگاه شستشوی انژکتور- عیب یاب خودرو)
www.POUYA.info
pouya.diag@gmail.com
آدرس : مازندران - بابل - خیابان طالقانی - روبروی ارشاد 21 - گروه فنی پویا خودرو