صفحات کابینت ضد آب 
در عرض 60 و 65
در طول 4/10 و 3/66
به صورت خام و روکش گنتاش و ASD

09138103406