یکی از روشهای تولید آب خالص استفاده از دیونایزر می باشد. این دستگاه شامل یک ستون آنیون و یک ستون کاتیون است .در ستون کاتیونی کلیه کاتیون ها شامل : سدیم ، پتاسیم ،کلسیم، منیزیم و درستون آنیونی کلیه آنیون ها شامل: کلرید، کربنات، سولفات، سیلیکات و نیترات توسط رزین های مبادله یون حذف میگردند.

982126643787+
989120615154+
اینستاگرام: palagarco
تلگرام:      palagarco@
www.palagarco.com

دستگاه تصفیه آب خانگی ویژه آپارتمانها و ویلاهاو مجتمع های مسکونیدستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی ویژه ویلاها،هتل ها،مجتمع های تجاری،اداری،تفریحییکی از روشهای تولید آب خالص استفاده از دیونایزر می باشد. این دستگاه شامل یک ستون آنیون و یک ستون کاتیون است .در ستون کاتیونی کلیه کاتیون ها شامل : سدیم ، پتاسیم ،کلسیم، منیزیم و درستون آنیونی کلیه آنیون ها شامل: کلرید، کربنات، سولفات، سیلیکات و نیترات توسط رزین های مبادله یون حذف میگردند.

عوامل مختلفی از جمله: غلظت یونهای آنیون ، غلظت یونهای کاتیون، .
قابلیت تحم فشار بالا را دارد
شیر دستی،نیمه اتوماتیک و یا تمام اتوماتیک
اسمز معکوس،آب شيرين کن RO،ریورس اسمز
فرایند اسمز معکوس (Reverse Osmosis)، که به اختصار RO نموده است.
www.palagarco.com

دستگاه تصفیه آب خانگی ویژه آپارتمانها و ویلاهاو مجتمع های مسکونیدستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی ویژه ویلاها،هتل ها،مجتمع های تجاری،اداری،تفریحی