آگهی مربوطه منقضی شده است.

یکی از روشهای تولید آب خالص استفاده از دیونایزر می باشد. این دستگاه شامل یک ستون آنیون و یک ستون کاتیون است .در ستون کاتیونی کلیه کاتیون ها شامل : سدیم ، پتاسیم ،کلسیم، منیزیم و درستون آنیونی کلیه آنیون ها شامل: کلرید، کربنات، سولفات، سیلیکات و نیترات توسط رزین های مبادله یون حذف میگردند. 

عوامل مختلفی از جمله: غلظت یونهای آنیون ، غلظت یونهای کاتیون، . 
:
 

قابلیت تحم فشار بالا را دارد

شیر دستی،نیمه اتوماتیک و یا تمام اتوماتیک

اسمز معکوس،آب شيرين کن RO،ریورس اسمز

فرایند اسمز معکوس (Reverse Osmosis)، که به اختصار RO 

نموده است.

982126643787+

989120615154+

اینستاگرام: palagarco

تلگرام:      palagarco@

www.palagarco.com

دستگاه تصفیه آب خانگی ویژه آپارتمانها و ویلاهاو مجتمع های مسکونیدستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی ویژه ویلاها،هتل ها،مجتمع های تجاری،اداری،تفریحییکی از روشهای تولید آب خالص استفاده از دیونایزر می باشد. این دستگاه شامل یک ستون آنیون و یک ستون کاتیون است .در ستون کاتیونی کلیه کاتیون ها شامل : سدیم ، پتاسیم ،کلسیم، منیزیم و درستون آنیونی کلیه آنیون ها شامل: کلرید، کربنات، سولفات، سیلیکات و نیترات توسط رزین های مبادله یون حذف میگردند. 

عوامل مختلفی از جمله: غلظت یونهای آنیون ، غلظت یونهای کاتیون، . 
:
 

قابلیت تحم فشار بالا را دارد

شیر دستی،نیمه اتوماتیک و یا تمام اتوماتیک

اسمز معکوس،آب شيرين کن RO،ریورس اسمز

فرایند اسمز معکوس (Reverse Osmosis)، که به اختصار RO 

نموده است.

982126643787+

989120615154+

اینستاگرام: palagarco

تلگرام:      palagarco@

www.palagarco.com

دستگاه تصفیه آب خانگی ویژه آپارتمانها و ویلاهاو مجتمع های مسکونیدستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی ویژه ویلاها،هتل ها،مجتمع های تجاری،اداری،تفریحی