آگهی مربوطه منقضی شده است.

اضهار نامه مالیاتی- تحریر دفاتر پلمپ-اضهار نامه عدم فعلیت