نوار های دور لوله سیاه و سفید سرد و گرم
نوار های حرارتی _عایق لوله سیاه و سفید