آگهی مربوطه منقضی شده است.

 نیاز به تعدادی منشی خانم تلفنی ماهر با درآمد بالا و غیر حضوری ساکن شهر تهران  لطفا فقط کسانی که خواهان درآمد بالا هستند تماس بگیرند