آگهی مربوطه منقضی شده است.

کنترل و نظارت مداوم بر میزان دمای یخچال ها و سردخانه های نگهداری واکسـن و مواد داروئـی از اهمیـت فـوق العـاده ای برخوردار بوده و ضامن سالم ماندن این مواد می باشد.بطورکلی هدف از کنترل دما را می توان در موارد زیر بیان کرد: مشاهده میزان فعلی دما / اطلاع سریع از افزایـش یا کاهـش نامطلوب دما (هشـدار) / اطلاع از مقدار و مدت زمان خارج بودن دما از محدوده استاندارد / اطلاع از ماکزیمم و مینیمم دما در هر ۲۴ ساعت. در این دستگاه اعلام وضعیت دما یا هشدارها توسط دستگاه ، بصورت ارسـال پیـامک به موبایـل کاربـران می باشد و یـا بر روی نرم افزار نصب شده روی تلفن همراه ، مشـاهده می گردد.
09128310693-09123315144