دلنوشته های من  صدای سکوت توست

بخوان صدا را...
اینجا نقطهءتلاقی اشتراکیست بنام 
دلتنگی   ع.ه

https://telegram.me/pathless2AH