آگهی مربوطه منقضی شده است.

به مسئول دفتر خانم مسلط به زبان انگلیسی و کامپیوتر حداقل مدرک لیسانس زبان جهت دار الترجمه در تهران نیازمندیم.

تلفن: ۶۶۷۳۴۵۶۷منبع : نیازمندیهای استخدامی روزنامه همشهری