مورد استفاده در خودروهای پیکان وانت و ماشین های سنگین