تعرفه ها

پلن پایه

رایگان
 • اعتبار 90 روز
 • اولویت نمایش ششم
 • محدودیت ثبت 10 آگهی فعال در هر ماه
 • تعداد عکس ها 10 عدد
 • لینک اختصاصی آگهی
 • ثبت آگهی

پلن رویال پیشنهاد ما

40,000 تومان
 • اعتبار 365 روز
 • اولویت نمایش اول
 • نمایش در همه صفحات آگهی ها
 • تعداد عکس ها نامحدود
 • لینک اختصاصی آگهی
 • ثبت آگهی

پلن ویژه نه ماهه

30,000 تومان
 • اعتبار 270 روز
 • اولویت نمایش دوم
 • نمایش در همه صفحات آگهی ها
 • تعداد عکس ها نامحدود
 • لینک اختصاصی آگهی
 • ثبت آگهی

پلن ویژه شش ماهه

22,000 تومان
 • اعتبار 180 روز
 • اولویت نمایش سوم
 • نمایش در همه صفحات آگهی ها
 • تعداد عکس ها نامحدود
 • لینک اختصاصی آگهی
 • ثبت آگهی

پلن ویژه سه ماهه

12,000 تومان
 • اعتبار 90 روز
 • اولویت نمایش چهارم
 • نمایش در همه صفحات آگهی ها
 • تعداد عکس ها نامحدود
 • لینک اختصاصی آگهی
 • ثبت آگهی

پلن ویژه یک ماهه

5,000 تومان
 • اعتبار 30 روز
 • اولویت نمایش پنجم
 • نمایش در همه صفحات آگهی ها
 • تعداد عکس ها نامحدود
 • لینک اختصاصی آگهی
 • ثبت آگهی