تعرفه ها

پلن پایه

رایگان
 • اعتبار 90 روز
 • اولویت نمایش ششم
 • تعداد آگهی بینهایت
 • تعداد عکس ها بینهایت
 • لینک اختصاصی آگهی
 • ثبت آگهی

پلن رویال پیشنهاد ما

10,000 تومان
 • اعتبار 365 روز
 • اولویت نمایش اول
 • نمایش در همه صفحات آگهی ها
 • تعداد عکس ها بینهایت
 • لینک اختصاصی آگهی
 • ثبت آگهی

پلن ویژه نه ماهه

8,000 تومان
 • اعتبار 270 روز
 • اولویت نمایش دوم
 • نمایش در همه صفحات آگهی ها
 • تعداد عکس ها بینهایت
 • لینک اختصاصی آگهی
 • ثبت آگهی

پلن ویژه شش ماهه

6,000 تومان
 • اعتبار 180 روز
 • اولویت نمایش سوم
 • تعداد آگهی بینهایت
 • تعداد عکس ها بینهایت
 • لینک اختصاصی آگهی
 • ثبت آگهی

پلن ویژه سه ماهه

3,500 تومان
 • اعتبار 90 روز
 • اولویت نمایش چهارم
 • نمایش در همه صفحات آگهی ها
 • تعداد عکس ها بینهایت
 • لینک اختصاصی آگهی
 • ثبت آگهی

پلن ویژه یک ماهه

1,500 تومان
 • اعتبار 30 روز
 • اولویت نمایش پنجم
 • نمایش در همه صفحات آگهی ها
 • تعداد عکس ها بینهایت
 • لینک اختصاصی آگهی
 • ثبت آگهی