تعمیرات تخصصی و علمی 
طبق استاندارهای کمپانی مادر 
پمپ و انژکتور کامیونت شاگمان 
با استفاده از دقیق ترین دستگاه های کالیبره کردن پمپ و انژکتور 
۰۹۱۲۸۱۲۳۲۴۳