1: دفع بلا‌ها: شاید برایتان پیش آمده که بلای ناگهانی برایتان پیش می‌آید. اما جان سالم از آن بدر می‌برید. دعای حرز امام جواد جزو دعاهایی است که این خاصیت را دارد. به لطف وجود این دعا برخی از بالای بزرگ که در تقدیر شما نوشته شده، از سرتان گذشته و نجات پیدا خواهید کرد. در ادعیه ها و احزار مشهوری که وجود دارد مشهور ترین حرز حرز امام جواد است که در دفع بلایا کاربرد دارد.

که مصادیق این بلاها به شرح زیر است :
دور شدن نگاه و زبان سوء دشمن , دفع شر مردم ,شیطانها , حفظ از نیرنگ و فریب دشمن , حفظ از غرق شدن شکست خوردن و مجروح شدن , حفظ آبرو , حفظ از مریض شدن و بدی و ناخوشی , حفظ از فقر و گرسنگی و من آبی , حفظ از وسوسه شیطان و …

فروشگاه خواستنی