فروش یک قطعه زمین 81متری آدرس جاده جیرده خیابان گلها روبروی کوچه شانزدهم جنب کارگاه حق شناس فاصله تا خیابان اصلی گلها 30متر.

قیمت متری 4800.

شماره تماس : 
 الماسی  09112336841