آگهی مربوطه منقضی شده است.

تاریخ شروع تکمیل ثبت نام و آزمون های شخصیت شناسی 23 مرداد می باشد.
آزمون های تخصصی برای هر دسته شغلی در روزهای مجزا برگزار خواهد شد.

1- شروع ثبت نام (مرحله اول)
2- پایان ثبت نام (مرحله دوم)
3- تکمیل ثبت نام و آزمون شخصیت شناسی (مرحله سوم)
4- آزمون های تخصصی (مرحله چهارم)
5- اعلام نتایج (مرحله پنجم)
6- دعوت به همکاری از سوی شرکت ها (مرحله ششم)