⚜پرداخت سرمایه روی ملک و خودرو نیم ساعته ⚜

⚜فوری فوری فوری⚜

ü       *** پرداخت تا 60درصد ارزش

ü       *** بدون چک و ضامن

✅پرداخت از 50میلیون تومان تا 200 میلیارد تومان✅

⚜ رهنی
09922956548