دو خوابه - تمیز- مناسب مجرد و خانواده - تکواحدی- دو پارکینگ - 09101234713