فيزيوتراپي فرشته به دستگاههاي شاك ويو و تكار مجهز شد. اين دو دستگاه درماني جديد و مؤثر براي خار پاشنه، درد عصلات و مفاصل، آرتروز، ديسك كمر و گردن و درگيري عصب سياتيك مي باشند.

 تلفن تماس: ٠٢١٢٢٠١١١٢٥ ساعات تماس ٨:٣٠ الي ٢٠:٠٠

فيزيوتراپيست خانم و آقا
پاركينگ هايپرمي جنب درمانگاه

تلفن تماس: 09337512647
تلفن تماس 2 : 02122011125