صخامت ۱/۵ میل ۲میل
عرض ۱۵۰سانتی متر
طول ۵۰ متر
هرطاقه ۷۵ مترمربع
بدون سوراخ،پارگی،زدگی،جنسی متراکم،متراژدقیق
رنگ:سفید و طوسی