شرح موقعیت شغلی
تهیه فهرست سفارشات
آماده سازی سفارشات مشتریان
پاسخ به پیگیری مشتریان
و فعالیتهای مشابه

مهارت ها و توانایی های مورد نیاز
-اینستاگرام 
-تهیه ویدئو

09125992554
rezazarrabi54@gmail.com